bilgi@divrigi.bel.tr 0 (346) 418 11 13
İHALE İLANI HAKKINDA Tarihi: 10 Eylül 2018

Divriği Belediye Başkanlığı

İHALE İLANI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ DİVRİĞİ-SİVAS
 
(DİVRİĞİ .K.H.G.B., 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Birlik 28.04.2007 Tarihli Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.)
 
SİVAS İLİ DİVRİĞİ İLÇESİ SELEVATTEPE ŞEHİT YÜZBAŞI İLKER AYDIN İLK/ORTA OKULU, HÜSNÜ AYDIN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ.
1-İdarenin
a)  Adresi : Mercantepe Mah. Dilekçe Sok. No:2 Hükümet Konağı Kat:2 Divriği/Sivas
 
b)  Telefon ve Faks Numarası O 346 418 1076-0 346 418 5252
 
c)  Elektronik posta adresi -
 
2- İhale Konusu Yapım İşinin
a)  Niteliği, türü miktarı 3 adet Okul Doğalgaz Dönüşüm işi
 
b)Yapılacağı yer Sivas İli Divriği İlçesi İlçe Merkezi
c) İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren idarenin belirleyeceği tarihte yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 
d)  İşin Süresi Yer teslim tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı (Divriği Kaymakamlığı)
 
Toplantı Odası
 
b)Yetkili Kurul Divriği İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu
c)  İhalenin Şekli Usulü Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18..maddesi, Açık İhale Usulü
 
d)  Tarihi ve Saati 19.10.2018 Cuma günü — Saat 11:00
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 
4.1    İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler:
 
4.1.1 Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 
4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
 
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 
4.1.2 '2 Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 
4.1.3 Gerçek ve Tüzel Kişilerce son 30 gün içinde onaylı ihalelerden yasaklı olmadığına dair İhale Durum Belgesi
 
4.1.3.1 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 
4.1.3.3 Tüzel ki$i olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 
4.1.4.Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12.maddesinin 1. bendi ve (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve 2. bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 
4.1.6. Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 
4.1.9.Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
 
4.1.10.Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
 
4.2.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
4.2.1.İş deneyim belgeleri
İsteklinin, son 15 (on beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme    bedelinin en az “50'i oranında gerçekleştirdiği veya *050'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin “050 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
 
4.2.2.a) Bu ihalede, En az 5 yıl deneyimli, aşağıda durumları ve pozisyonları belirtilen (Teknik Personel çalıştırlacağına dar Taahhütname verilmesi gerekmektedir. İhale Konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı aşağıda belirtilmiştir.
 
1) Şantiye Mühendisi: Makine Mühendisi (En az 5 Yıl deneyimli)
 
4.3. Bu İhalede benzer işi olarak:
“ Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan I1/B grubu Bina İşleri veya Il. Grup C2, C4 Belgesi benzer iş olarak değerlendirilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; İnşaat Mühendisi ve Makine Mühendisi
 
5- İhaleye Sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
6- İhale dokümanı Divriği Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Bürosunda görülebilir ve 500,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (İhale Dokümanı ve Geçici Teminat Divriği İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğine ait Halk Bankası Divriği Şubesi nezdindeki TR81 0001 2009 7040 0016 0000 32 no'lu hesabına yatırılarak banka dekontu ibraz edilecektir.)
 
7-Tekliflerin ihale saatine kadar Köylere Hizmet Götürme Birliği, Birlik Başkanlığına (Divriği Kaymakamlığı) bizzat elden teslim edilecek olup, posta vasıtasıyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.
 
8-İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat Teklif Cetveli üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Teklif Birim Fiyat Sözleşmezi imzalanacaktır.
 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 
9-SGK ve Maliye Borcu yoktur yazıları.
 
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin 903'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günüolmalıdır.
 
12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 13- Belgelerin sunuluş şekli
 
13.1.İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
 
13.2.Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
 
13.3.İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun görüldüğü takdirde tekliflerine ekleyebilirler.
 
14-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
15-Birliğimiz, ihale kanunlarına tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'ne tabidir.
 
16-Teklifte bulunan istekliler, idarece hazırlanan İdari Şartname, Teknik Şartname ile Sözleşme Tasarısı ve eklerini peşinen kabul etmiş sayılır.
 
 
 
İlgililere ilanen duyurulur.
Muhammet ÖZTABAK
Kaymakam