bilgi@divrigi.bel.tr 0 (346) 418 11 13
KÖMÜR ALIM İHALESİ Tarihi: 24 Eylül 2018

Divriği Belediye Başkanlığı

DİVRİĞİ BELEDİYESİ
KALORİFERLİK VE SOBALIK TORBA KÖMÜR ALIMI
         KALORİFERLİK VE SOBALIK TORBA KÖMÜR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İhale Kayıt Numarası : 2018/474699
 
 
1-İdarenin
a) Adresi : Mercantepe Mahallesi Nuri Demirag Caddesi 35 58300 DİVRİĞİ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3464181113 - 3464181002
c) Elektronik Posta Adresi : divrigi_bel58@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu malın
 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 50 Ton Kaloriferlik ve 47 Ton Sobalık Torba Kömür Alımı İhalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Divriği ilçesinde İdarenin göstereceği yerlere Teslimat yapılacaktır
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanamasını müteakiben hemen işe başlacak tüm malzemeler 30 gün içerisinde teslim edilecektir
 
3- İhalenin
 
a) Yapılacağı yer : Divriği Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 18.10.2018 - 14:00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
d)  İsteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
e)  İsteklinin kayıtlı oldugu meslek odası tarafından  istekli adına düzenlenen Kapatise Raporu
f) İsteklinin kayıtlı oldugu meslek odası tarafından  istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
a) Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) Üretici veya dağıtıcı olduğuna dair belge
b) 2018 Yılında alınmış Analiz Raporu
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Divriği Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve e-imza kullanarak EKAP üzerinden adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Divriği Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.